Sv En

Integritetspolicy

Klamydia.se - Karlsson & Novak Medical AB

Denna integritetspolicy beskriver hur klamydia.se samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter.

Identitet och begrepp

Klamydia.se (“Tjänsten”) ägs och drivs av Karlsson & Novak Medical AB, Org.nr. 556684-6621, Tvistevägen 47, 907 29 Umeå. Klamydia.se är en webbaserad tjänst för klamydiaprovtagning som introducerades i Sverige 2004 som ett forskningsprojekt med stöd från bland annat folkhälsoinstitutet i Sverige. Syftet med projektet var att underlätta provtagning av klamydia och finna orsaker till ökad risk för klamydia. Tjänsten har funnits i bestående drift sedan 2006.

“Beställare” är den som nyttjar tjänsten Klamydia.se. Tjänsten utförs på uppdrag av landsting, region eller annan vårdorganisation (“Uppdragsgivare”). “Provkit” är den information och provtagningsutrustning som skickas till Beställaren. “Provsvar” är resultatet av genomförd analys av inskickat Provkit. Vid positivt Provsvar inhämtas bekräftelse av behandling (“Behandlingsbekräftelse”) från uppdragsgivare.

Ändamål och rättslig grund för behandling

Syftet med behandling av Beställarens personuppgifter är att kunna skicka ut Provkit, återkoppla med Provsvar och vid positivt Provsvar kunna hänvisa vidare till uppdragsgivare för behandling.

Rättslig grund för behandling utgörs av det samtycke som Beställaren ger vid beställning, samt behandling nödvändig för förebyggande hälso- och sjukvård enligt kapitel II, artikel 9 i dataskyddsförordningen.

Hantering av person- och hälsouppgifter

De personuppgifter som hanteras av Klamydia.se är de kontaktuppgifter som registreras vid beställning. Personnummer, namn, adress och eventuellt telefonnummer och/eller E-post. Efter genomförd analys hanteras Provsvar samt Behandlingsbekräftelse från Uppdragsgivare.

De registrerade personuppgifterna hanteras av de anställda på klamydia.se som alla skrivit under sekretessavtal och har tystnadsplikt. Personuppgifter lämnas till Uppdragsgivare för genomförande av analys och uppföljning av behandling samt personuppgiftsbiträden.

Namn, personnummer och adress är nödvändig för att kunna skicka ut Provkitet till rätt person. E-post och telefonnummer används för att meddela när Provsvaret finns tillgängligt i tjänsten. Övriga registrerade personuppgifter används för genomförande av uppdraget, analys vid uppdragsgivarens laboratorium samt Behandlingsuppföljning.

Lagring

Personuppgifter sparas i 9 månader efter beställning. Om Provkit har skickats in för analys sparas personuppgifter 9 månader efter att negativt Provsvar lästs av Beställaren. Vid positivt Provsvar sparas personuppgifter i 9 månader efter Behandlingsbekräftelse.

Personuppgifter sparas i 9 månader efter Beställaren fått sitt Provsvar med syfte att delge uppdragsgivare information nödvändig för smittspårning och behandling. Personuppgifter som lagras på basis av Beställarens samtycke raderas om samtycket återkallas och under förutsättning att Provkit inte skickats in för analys. Återkallelsen av samtycket påverkar inte Klamydia.ses rätt och skyldighet att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar.

Spårning

För att möjliggöra förbättringar av Tjänsten samlar vår programvara automatiskt in teknisk data för att analysera Beställarens digitala beteende. Detta är data på händelsenivå som är kopplad till cookies. Uppgifterna sammanställs för att hjälpa oss att få en bättre förståelse över beteendemönster.

Det huvudsakliga syftet med spårningen är att:

  • Göra upplevelsen av Tjänsten bättre

  • Förbättra Tjänsten i allmänhet så att fler testar sig

  • Hålla en hög nivå på säkerheten i Tjänsten

  • Förmedla statistik till Uppdragsgivare

Säkerhet

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av branschstandarder inom kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Beställarens rättigheter

Beställaren eller den som lämnat personuppgifter till Klamydia.se har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om personen anser att personuppgifterna har hanterats felaktigt. Beställaren har också rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som om Beställaren behandlas, att utöva sin rätt till dataportabilitet, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Tjänsten ska sluta behandla samt radera Beställarens personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall klamydia.ses dataskyddsombud på dataskyddsombud@klamydia.se eller skicka ett brev till Karlsson & Novak Medical AB, BOX 7962, 90719 Umeå.

Den här webbplatsen använder kakor

Vi använder cookies för att ge dig en förbättrad användarupplevelse och för att sammanställa statistik. Läs mer om hur vi använder kakor